Д-р Татяна Цветкова  е завършила  медицинското си образование в Медицински университет –Плевен през 1997 г. - квалификация магистър по медицина. Придобива специалност по „Медицинска паразитология” в Медицински университет-Варна.

От 2014 г. е асистент по „Медицинска паразитология” към Медицински Университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”, Факултет “Медицина”, Катедра “Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология”. Тя е преподавател по „Медицинска паразитология и Тропическа медицина”.

Зачислена е като докторант за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в самостоятелна подготовка към НЦЗПБ-гр. София. Темата на дисертационния ѝ труд е: „Клинико-епидемиологични и терапевтични аспекти на токсокарозата в Североизточна България“.

Д-р Цветков има преминати 16 специализирани курсове по „Медицинска паразитология” и „Биотероризъм” в НЦЗПБ-София и МУ-Варна. Класирана е като главен изследовател в Конкурсна сесия 2018 г.  по фонд „Наука“ към МУ-Варна за провеждането  на научно изследване „Серопревалентност на токсокарозата в рискови групи от населението на Североизточна България". Има  над 20 научни публикации в областта на Медицинската паразитология и множество участия в регионални, национални и международни форуми.