Д-р Даниела Атанасова

Специалист "Микробиология"

Д-р Атанасова получава образователна степен „Магистър по медицина“ през 2010 г. През 2017 г. придобива специалност „Микробиология“ и образователна и научна степен „Доктор по медицина“. Темата на дисертацията й е: „Фактори на вирулентност, бактериоцини и епидемиологично типизиране на клинично значими изолати от Род Еnterococcus“.

От 2011 г. до 2017 г. е асистент в Катедра „Медицинска микробиология“ на Медицински университет – София. От 2014 г. до 2016 г. е преподавател в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София.

От 2011 г. до 2017 г. участва в диагностичната дейност на лабораторията към Катедра „Медицинска микробиология“, Медицински университет – София.

От 2017 г. работи в СМДЛ „ЛИНА“.