MALDI-TOF MS идентификация

Цена: 12.00лв
Време за изпълнение: До края на работния ден
Условия и изисквания: Наличие на микробен растеж (на бактерии или гъбички)
Материал за изследване (проба): 24/48-часова чиста култура