Доц. д-р Светлозар Петров Балев, д. м.

Специалист "Лабораторна и експериментална имунология"

Доц. д-р Светлозар Петров Балев, д. м. e роден през 1951 г. в гр. Варна, завършил е “II Математическа гимназия” - Варна през 1969 г. и ВМИ – Варна през 1975 г. В периода 1979 - 1982 г. прави докторска дисертация в Чешка академия на науките – Прага, ЧССР.

Голямата част от професионалното му развитие е във ВМИ – Варна и УМБАЛ ”Св. Марина”, като последователно е асистент в Кожна клиника, гл. асистент в ЦНИЛ (централна научно-изследователска лаборатория)- сектор имунология и доцент от 2007 г.

През 1992 г. основава и ръководи Лабораторията по клинична имунология в МБАЛ ”Св. Марина” гр. Варна.

През 1994 г. придобива специалност "Имунология", по-късно "Здравен мениджмънт".

Специализирал е лабораторна и експериментална имунология – Прага-ЧССР, флоуцитометрия - Хайделберг-ГФР, радиоизотопна диагностика в София и др.

Научните му интереси са основно в областта на клиничната имунология и патология, автоимунитет и др.