Имунологична диагностика 
ИзследванеЦенаДобави
C-реактивен протеин (CRP)6.00лв
Високочувствителен C - реактивен протеин CRP18.00лв
Изследване на ASO7.00лв
Ревматоиден фактор (RF)7.00лв
Изследване Anti-CCP27.00лв
Изследване anti MCV (анти мутирал цитролиниран виментин)38.00лв
Ревматоиден фактор (Rheumatoid factor) IgA38.00лв
Ревматоиден фактор (Rheumatoid factor) IgM38.00лв
Ревматоиден фактор (Rheumatoid factor) IgG38.00лв
Изследване на IgG10.00лв
Изследване на IgA10.00лв
Изследване на IgM10.00лв
Изследване на С3 фракция10.00лв
Изследване на С4 фракция10.00лв
Интерлевкин 6 (IL-6)33.00лв
Изследване на Криоглобулини18.00лв
HLA B2748.00лв
ANA Detect28.00лв
Изследване ANA профил100.00лв
Изследване на anti dsDNA Screen (анти двДНК антитела скрин.)26.00лв
Изследване на anti RNP-70 (анти - RNP-70 антитела) количествен26.00лв
Изследване на anti SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 26.00лв
Изследване на anti SS-B/La (анти SS-B/La) количествен39.00лв
Изследване на anti Scl-70 (анти anti Scl-70 антитела) количествен 26.00лв
anti Sm (анти Sm антитела) количествен 39.00лв
Изследване на anti CENP B (анти Центромер В антитела) количествен26.00лв
Изследване на anti Jo – 1 (анти Jo – 1 антитела) количествен 26.00лв
Изследване на р ANCA (anti МPO количествен)30.00лв
Изследване на c ANCA (anti PR3 количествен)30.00лв
Изследване anti AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.30.00лв
Изследване anti tTG IgA (анти тъканна трансглутаминаза Ig A)26.00лв
Изследване anti tTG Ig G (анти тъканна трансглутаминаза Ig G)26.00лв
Изследване anti Gliadin IgA ( анти глиадин. антитела ) колич.26.00лв
Изследване anti Gliadin IgG (анти глиадин. антитела) колич.26.00лв
Изследване anti DGP (анти деаминиран глиадинов пептид IgA + IgG) скрининг40.00лв
Изследване anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич41.00лв
anti Intrinsic factor (анти интринзик факт.) колич48.00лв
Изследване anti GAD 65 (анти GAD 65 антитела) количествен55.00лв
Изследване anti-Insulin (анти-инсулинови антитела-IAA) колич33.00лв
anti IA2 (анти IA2 антитела)50.00лв
Изследване anti APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скрининг41.00лв
Изследване anti APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скрининг41.00лв
Изследване anti cardiolipin ACL-IgG (анти кардиолип. антит.)37.00лв
Изследване anti cardiolipin ACL-IgM (анти кардиолип. антит.)37.00лв
Изследване anti b2 GP I - IgМ (анти Бета2 Гликопротеин I) кол38.00лв
Изследване anti b2 GP I - IgG (анти Бета2 Гликопротеин I) кол38.00лв
Изследване anti Prothrombin (анти протромбин) IgG + IgM + IgA39.00лв
Изследване anti Annexin V IgG (анти анексин V) количествен38.00лв
Изследване anti Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен38.00лв
Изследване Анти-фосфатидил серин IgG35.00лв
Изследване Анти-фосфатидил серин IgM35.00лв
Изследване T-SPOT.TB149.00лв
Церулоплазмин (Ceruloplasmine)30.00лв
Изследване Калпротектин32.00лв
ICA (островноклетъчни антитела)41.00лв
Изследване Антитела срещу чернодробни антигени79.00лв
anti-LKM39.00лв
Ревматоиден артрит (Съкратен панел)109.00лв
Изследване Анти-фосфолипиден синдром - съкратен127.00лв
Изследване Анти-фосфолипиден синдром - разширен пакет143.00лв
anti His. (анти Хистонови антитела) количествен41.00лв
anti Rib-P (анти Рибозом. антитела) количествен41.00лв
Изследване anti GBM ( анти гломерулобазална мембрана ) колич.41.00лв
Изследване Анти-гладкомускулни антитела38.00лв
ASCA IgA44.00лв
Изследване Анти-спермални антитела49.00лв
Изследване Анти-овариални антитела49.00лв
Изследване anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич.49.00лв
ZnT8 (цинков транспортер Т8)81.00лв
Аквапорин 4 - антитела (AQP4-Ab)59.00лв
ANA (анти-нуклеарни антитела) имунофлуоресценция36.00лв
Antistaphylolysin (антистафилолизин)39.00лв
MGT-30 (Titin - Ab)78.00лв
Anti - MuSK79.00лв
Антитела срещу напречно набраздена мускулатура42.00лв
MOG-Ab/миелинов олигодендр. гликопрот.99.00лв
Флоуцитом. имунофенотип. на левкоцити - разш. панел230.00лв
Флоуцитом. имунофенотип. на левкоцити - хематол.забл290.00лв
Фенотипизиране на NK/TNK клетки85.00лв
Изследване имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан.126.00лв
Определяне на ИгД в серум (IM)38.00лв
Изследване ревматоиден артрит - разширен панел131.00лв
IgG 1 (IM)68.00лв
IgG 2 (IM)68.00лв
IgG 3 (IM)68.00лв
IgG 4 (IM)68.00лв
Невронални антитела - разширен Blot BM158.00лв
Серумен амилоид А (SAA)41.00лв
NMDA receptor Ab58.00лв
Изследване на HLA – В локус /ДНК- SSP метод/ AL197.00лв
C1q - комплемент48.00лв
CH 5057.00лв
HLA типизиране – А- В- DRВ1- DQВ1 типизиране390.00лв