Имунологична диагностика 
ИзследванеЦенаДобави
C-реактивен протеин (CRP)7.20лв
Високочувствителен C - реактивен протеин CRP18.00лв
ASO (Антистрептолизинов титър)8.20лв
Ревматоиден фактор (RF)8.20лв
Anti-CCP (Ревматоиден артрит)38.00лв
Anti MCV (Антимутирал цитролиниран виментин)38.00лв
Ревматоиден фактор (Rheumatoid factor) IgA38.00лв
Ревматоиден фактор (Rheumatoid factor) IgM38.00лв
Ревматоиден фактор (Rheumatoid factor) IgG38.00лв
IgG (Имуноглобулин G)14.00лв
IgA (Имуноглобулин А)14.00лв
IgM (Имуноглобулин М)14.00лв
С3 фракция16.00лв
С4 фракция16.00лв
Интерлевкин 6 (IL-6)33.00лв
Криоглобулини19.00лв
HLA B2748.00лв
ANA Detect36.00лв
ANA профил (16 антинуклеарни антитела) 104.00лв
ANA профил разширен (44 антинуклеарни антитела)197.00лв
Anti dsDNA Screen (анти двДНК антитела скрин.)26.00лв
Anti RNP-70 (анти - RNP-70 антитела) количествен26.00лв
Anti SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 26.00лв
Anti SS-B/La (анти SS-B/La) количествен39.00лв
Anti Scl-70 (анти anti Scl-70 антитела) количествен 26.00лв
Anti Sm (анти Sm антитела) количествен39.00лв
Anti CENP B (анти Центромер В антитела) количествен26.00лв
Anti Jo – 1 (анти Jo – 1 антитела) количествен 26.00лв
р ANCA (anti МPO количествен)30.00лв
c ANCA (anti PR3 количествен)30.00лв
Anti AMA-M2 (анти митохондриални антитела) количествен30.00лв
Anti tTG IgA (анти тъканна трансглутаминаза IgA)26.00лв
Anti tTG IgG (анти тъканна трансглутаминаза IgG)26.00лв
Anti Gliadin IgA (анти глиадинови антитела) количествен26.00лв
Anti Gliadin IgG (анти глиадинови антитела) колич.26.00лв
Anti DGP (анти деаминиран глиадинов пептид IgA + IgG) скрининг40.00лв
Anti-Parietal cell (анти париетални антитела) количествен41.00лв
Anti Intrinsic factor (анти интринзик факт.) колич48.00лв
Anti GAD 65 (анти GAD 65 антитела) количествен55.00лв
Anti-Insulin (анти-инсулинови антитела-IAA) количествен33.00лв
Anti IA2 (анти IA2 антитела)50.00лв
Anti APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скрининг41.00лв
Anti APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скрининг41.00лв
Anti cardiolipin ACL-IgG (анти кардиолип. антит.)37.00лв
Anti cardiolipin ACL-IgM (анти кардиолип. антит.)37.00лв
Anti b2 GP I - IgМ (анти Бета2 Гликопротеин I) кол38.00лв
Anti b2 GP I - IgG (анти Бета2 Гликопротеин I) кол38.00лв
Anti Prothrombin (анти протромбин) IgG + IgM + IgA39.00лв
Anti Annexin V IgG (анти анексин V) количествен38.00лв
Anti Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен38.00лв
Анти-фосфатидил серин IgG35.00лв
Анти-фосфатидил серин IgM35.00лв
T-SPOT.TB153.00лв
Церулоплазмин (Ceruloplasmine)30.00лв
Калпротектин35.00лв
ICA (островноклетъчни антитела)41.00лв
Антитела срещу чернодробни антигени79.00лв
Anti-LKM антитела39.00лв
Ревматоиден артрит (Съкратен панел)114.00лв
Анти-фосфолипиден синдром - съкратен134.00лв
Анти-фосфолипиден синдром - разширен пакет148.00лв
Anti Histone antibodies (Антихистонови антитела) количествен41.00лв
anti Rib-P (анти Рибозомни антитела) количествен41.00лв
Anti GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич.41.00лв
Анти-гладкомускулни антитела38.00лв
ASCA IgA44.00лв
Анти-спермални антитела49.00лв
Анти-овариални антитела49.00лв
Anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни антитела) количествен49.00лв
ZnT8 (цинков транспортер 8)81.00лв
Аквапорин 4 - антитела (AQP4-Ab)59.00лв
ANA (анти-нуклеарни антитела) имунофлуоресценция36.00лв
Antistaphylolysin (антистафилолизин)39.00лв
MGT-30 (Titin - Ab)78.00лв
Anti - MuSK79.00лв
Антитела срещу напречно набраздена мускулатура42.00лв
MOG-Ab/миелинов олигодендр. гликопрот.99.00лв
Флоуцитометирично имунофенотипизиране на левкоцити - разширен панел230.00лв
Флоуцитометирично имунофенотипизиране на левкоцити (хематол. забл.)310.00лв
Фенотипизиране на NK/TNK клетки85.00лв
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан.126.00лв
Определяне на ИгД в серум (IM)40.00лв
Ревматоиден артрит - разширен панел131.00лв
IgG 1 (IM)68.00лв
IgG 2 (IM)68.00лв
IgG 3 (IM)68.00лв
IgG 4 (IM)68.00лв
Невронални антитела - разширен Blot BM158.00лв
Серумен амилоид А (SAA)41.00лв
NMDA receptor Ab58.00лв
HLA – В локус (ДНК- SSP метод) AL197.00лв
C1q - комплемент48.00лв
CH 5057.00лв
HLA типизиране – А- В- DRВ1- DQВ1 типизиране390.00лв