Апаратура

От "ЛИНА" винаги се стремим да внедряваме съвременните технологии, спомагащи за точна и бърза диагностика. Доказателство за това е изцяло новата ни централна лаборатория в бургаския к-с "Славейков", която е уникална по рода си както в региона, така и в страната.

Нашата гордост е апаратната зала на Клинична лаборатория, в която на обширна площ е разположена една от най-иновативните в световен мащаб лабораторни системи на Roche Diagnostics, чиято интеграция е издигната на следващо ниво, посредством забележителното софтуерно решение Cobas Infinity – изкуствения интелект, който я управлява. Както показва и неговото име, възможностите, които предлага, са необятни с безкрайни и гъвкави решения за надграждане. Системата се състои от два преданалитични модула, които осъществяват центрофугиране на пробите, ако това се налага, автоматично отстраняване на капачките на контейнерите, аликвотиране на пробите, ако е необходим материал за апарати извън линията, подреждане на пробите на съответните за всеки апарат стативи. След това разпределените проби се отправят посредством поточна линия, свързваща няколко вида апарати, към съответния аналитичен модул за извършване на заявените изследвания.

Софтуерът прецизира много деликатно пътя на пробите, като в зависимост от назначените тестове насочва епруветките към съответния модул. След това те се отправят към междинен буфер, където престояват определено време, което позволява на лекарите, обработващи получените данни, да зададат повторение, разреждане или да бъде добавен друг тест, ако това е необходимо. След като се получи такава заявка, изкуственият интелект изважда дадената проба и я насочва към точния апарат за извършване на зададената команда. Когато резултатите са напълно готови, пробите постъпват в следаналитичен модул, който автоматично поставя капачки на контейнерите и ги прибира в хладилен отдел, където могат да се съхраняват няколко дни, след което автоматично се изхвърлят в специални контейнери за биологичен отпадък.

Към тази линия са свързани апарати от последен технологичен клас: два апарата Cobas Pro за извършване на пълен обем от биохимични и имунохимични тестове, коагулометър Cobas T 711 за анализ на хемостазни показатели и интегрирана хематологична система Sysmex 9100, която е единствена в страната.

Тя се състои от два хематологични брояча Sysmex XN1000, които извършват прецизен анализ на кръвната картина с 5-типно апаратно диференциране на белите кръвни клетки. При налична заявка за диференциална кръвна картина или ако апаратът е установил аномалии, които би трябвало да бъдат уточнени от специалист, пробите се отправят към модула за автоматична направа и оцветяване на кръвни намазки, след което постъпват в модул с вграден дигитален микроскоп, който извършва диференцирането на клетките, оценката на морфологията на еритроцитите, а данните от неговите резултати се валидират задължително от специалист. Той оценява резултатите от всяка кръвна натривка, изгледана от апарата, може да разгледа в детайли всяка клетка, преминала през дигиталния микроскоп, да направи корекции, ако прецени, че не е правилно класифицирана, да оцени под друг микроскоп направената от апарата намазка, която е безупречна, с качеството на снимка от хематологичен атлас. Всяко стъкло излиза от апарата с принтиран на него уникален баркод на пациента, което позволява и тяхното съхранение, ако това е необходимо.

Автоматичният уринен анализатор Sysmex е също сред напълно обновеното ни лабораторно оборудване.

Той прецизира и стандартизира химичния и седиментен анализ на урина, има възможност за анализ и на други телесни течности като цереброспинална течност (ликвор). Може да бъде в полза при скрининг на инфекции на пикочните пътища и за отсяване на уринните проби, които подлежат на културелно изследване, тъй като дава флагове за наличие на Gram+ или Gram – бактерии.

Най-новият апарат, с който разширяваме портфолиото на извършваните анализи, е апаратът за мултиелементен анализ iCAP RQ ICP-MS на Thermo Fisher Scientific, който използва най-висок клас технология за този вид анализи – масспектрометрия с индуктивно свързана плазма. Апаратът позволява едновременен анализ на голям брой елементи от периодичната таблица в много ниски концентрации.


Технологичният потенциал на централата ни е огромен, тъй като освен клиничната лаборатория, тя обединява и лабораториите ни по:

  • Микробиология
  • Вирусология
  • Генетика
  • Имунология
  • Трансфузионна хематология
  • Паразитология
  • Клинична патология


Всички те разполагат с модерно оборудване и опитни екипи от специалисти, които постоянно развиват своята експертиза.

Бъдещите ни цели предвиждат технологиите в централната ни лаборатория да бъдат постоянно надграждани и осъвременявани с една единствена цел – винаги да предоставяме най-добрата диагностика на пациентите, защото ние измерваме Вашето здраве!